Špecialista na Egypt 0905 377 185
Koronavírus informácie

Vážení klienti, aktuálna neočakávaná situácia nás všetkých postavila před neľahkú situáciu. Momentáne platné mimoriadne opatrenia obmedzili chod života iba na základné potreby a znemožnili voľný pohyb do zahraničia, kde sme čerpali sily a vychutnávali si relax. V tejto chvíli nikto z nás nevie ako dlho budú tieto opatrenia platné, ostáva nám dúfať, že sa všetko vráti do normálu čo najskôr.   Nakoľko zaznamenáváme zvýšený dopyt po odpovediach, čo zo zaplatenými pobytmi, nižšie nájdete základné informácie. Aj napriek obmedzenému režimu sme Vám k dispozícii a snažíme sa vyriešiť každý dopyt v čo najkratšom čase. Aktuálne platné kontakty: tel. č. 0905 377 185, e-mail: info@sunflowertours.sk  

PODMIENKY ZMIEN / STORNA
 

1 Zájazdy s odletom do 30.4.2020
Keďže predpokládáme, že do tohoto dátumu nebude možné vycestovať klientom automaticky ponúkame bezplatnú zmenu termínu na akýkoľvek momentálne dostupný termín v našej ponuke. V prípade, ak majú klienti strach alebo nemôžu vycestovať v tejto dobe, vystavujeme pre klientov voucher* v hodnote prijatej úhrady. Voucher je možné uplatniť do 31.12.2020 a je možné čerpať na neho služby s odletom do 31.10.2021.  

2. Zájazdy s odletom od 1.5.2020-25.6.2020
Všetky zájazdy s odletom od 1.5.2020 budú zatiaľ realizované v plnom rozsahu. Samozrejme, až do dátumu ich realizácie sa riadime všetkými platnými nariadeniami. V prípade záujmu klienta o zrušenie / zmenu ponúkame tieto možnosti:

 1. Bezplatná zmena termínu na akýkoľvek z aktuálne dostupných termínov na sezónu 2020
 2. Vystavenie voucheru* v hodnote, ktorá nám bola uhradená
 3. Storno – nakoľko časť úhrad od klientov bola použitá na úhradu záloh dodávateľom v zahraničí, k 1.4.2020 sme pristúpili k aktualizácii Všeobecných obchodných podmienok, kedy bude pri zrušenom zájazde účtované storno vo výške skutočne vynaložených nákladov na danú objednávku.


3.  Zájazdy s odletom od 26.06.2020
Aktuálne všetky zájazdy s odletom od 25.06.2020 budú realizované v plnom rozsahu (samozrejme až do dátumu ich realizácie sledujeme oficiálne odporúčania Ministerstva zahraničných veci SR a priebežne budeme na vydané informácie reagovať, rovnako tak v súlade so všetkými platnými nariadeniami), preto odporúčame zájazd v tejto chvíli nerušiť a počkať na vývoj situácie. V prípade záujmu klienta o zrušenie zájazdu, CK pristúpi k vyčísleniu storno poplatkov vo výške skutočne vynaložených nákladov na danú objednávku. Tak isto CK vyžaduje od klientov, ktorí majú termín s odletom od 1.6. riadne uhradiť doplatok za zájazd v čase 30 dní pred odletom. V prípade, že sa v danom termíne nebude dať vycestovať, CK vystaví klientovi voucher na uhradenú sumu.*podmienky voucheru: platnosť voucheru je do 31.08.2021 a je možné ho využiť na kúpu pobytov s odletom do 31.10.2021. Veríme, že mimoriadne opatrenia budú zrušené v čo najkratšom možnom čase a znovu si budeme môcť naplno vychutnať naše obľúbené dovolenkové destinácie. Avšak do tej doby SME DOMA.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Aktualizácia dňa 29.5.2020


Vážený klient / obchodný partner,

na základe prijatia zákona č 136/2020 Z.z. nám dovoľte informovať Vás o ďalšom postupe pri riešení zájazdov, ktoré sa nemohli alebo nebudú môcť uskutočniť kvôli dopadom pandémie COVID-19. Predmetom novely zákona sú 2 možnosti riešenia neuskutočnených zájazdov na rok 2020:

 1. Ponuka alternatívy k zakúpenému zájazdu -  zmena termínu na neskoršie obdobie. Nakoľko máme v ponuke už aj zájazdy na rok 2021 (odlety od 2/2021), naša CK vie už teraz klientom ponúknuť zmenu termínu na budúcu sezónu. Tak isto sú k dipozícii neskoršie termíny ešte v tomto roku.
 2. V prípade, že si klient nevyberie náhradný zájazd, túto skutočnosť musí klient oznámiť CK písomne. V tom prípade CK pristupuje k právu na vystavenie oznámenia na odložené čerpanie služby (voucher).

Podmienky pri výbere 1. varianty – zmena termínu:
 • Objednávateľ zájazdu si môže vybrať zájazd z aktuálnej ponuky CK a nová zmluva nemusí spĺňať rovnaké náležitosti, t.j. klient si môže zmeniť hotel, destináciu, odletové letisko,….
 • Ak objednávateľ zvolí zmenu termínu zmluvy o zájazde a cena zájazdu, ktorý je predmetom zmeny zmluvy o zájazde, je rozdielna ako suma platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi cenou za zájazd, ktorý je predmetom zmeny zmluvy o zájazde, a sumou platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde. Tento bod platí pre zájazdy, kde bola uhradená celá suma a suma nového zájazdu je vyššia/nižšia.
 • Pri zájazdoch, kde bola uhradená záloha v určitej výške a záloha na zájazd, ktorý je predmetom zmeny je vyšia, klient tento rozdiel uhradí CK po podpise novej zmluvy. V prípade, ak je suma zálohy za zájazd, ktorý je predmetom zmeny nižšia, klientovi tento rozdiel nebude vrátený, ale následne len doplatí rozdiel sumy podľa VOP CK, teda 30 dní pred odletom.
 • Oznámenie o vybratí alternatívneho zájazdu je do CK posielaný písomne a na základe tohto oznámenia bude klientovi zaslaná nová zmluva o obstaraní zájazdu. V prípade kúpy zájazdu cez sprostredkovateľa je tento povinný CK zaslať novú zmluvu o obstaraní zájazdu.
 
Podmienky pri odložení čerpania služby – vystavenie voucheru:
 • Voucher sa vystavuje s platnosťou do 31.8.2021. Ak sa do tejto doby CK a klient nedohodnú na náhradnom plnení, CK je povinná klientovi vrátiť všetky prijaté platby najneskôr do 14.9.2021.
 • Voucher obsahuje meno objednávateľa, číslo objednávky, sumu, ktorú CK prijala za predmetnú objednávku
 • Zmluvu je možné počas platnosti ochrannej doby (do 31.8.2021) podľa § 18 zákona č. 170/2019 Z.z. postúpiť na inú osobu. O tomto musí klient/sprostredkovateľ písomne informovať CK a za zmenu je účtovaný poplatok na základe VOP CK.


Výnimky, ktoré majú zo zákona právo na odmietnutie náhradného zájazdu – toto odmietnutie musí byť písomne (e-mail, list) doručené CK najneskôr do 14 dní od prijatia návrhu na zmenu. Po tomto termíne bude CK považovať zmenu za akceptovanú zo strany klienta.

a) počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

b) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,

c) osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom, alebo

d) osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením,

e) osobou vo veku 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia v občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.


Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, odmietne náhradný zájazd, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, bez zaplatenia odstupného. Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, čiastočne odmietne náhradný zájazd vo vzťahu k jednému alebo viacerým cestujúcim z jednej zmluvy o zájazde, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, bez zaplatenia odstupného zodpovedajúce účastníkom, ktorí sa náhradného zájazdu nezúčastnia.


Tento zákon sa vzťahuje na všetky termíny s odletom od 12.03.2020 a rovnako aj na zájazdy, kde klient alebo CK už zaslala odstúpenie od zmluvy.   


Prosíme našich klientov a ich sprostredkovateľov, aby nás do 14 dní od doručenia tejto informácie informovali o možnosti, ktorú si vybrali. Samozrejme pri výbere náhradního zájazdu alebo v prípade záujmu o informácie sme Vám k dispozícii, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0905 377 185. Veríme, že každému z Vás nájdeme riešenie tak, aby si mohol vychutnať bezproblémovú dovolenku bez obmedzení.

návrat hore