Špecialista na Egypt 0905 377 185
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov zo strany CK SUNFLOWER TOURS je vykonávaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

SUNFLOWER TOURS, s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava, IČO: 47 595 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 96797/B (ďalej len „CK SUNFLOWER TOURS“)

tel. + 421 2 52 92 62 43, e-mail: info@sunflowertours.sk, web: www.sunflowertours.sk

 

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje klientov sú zo strany CK SUNFLOWER TOURS spracúvané na jednom z týchto právnych základov:

1. ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient alebo na vykonanie opatrení smerujúcich k uzavretiu zmluvy na základe žiadosti klienta,

2. súhlas klienta vyjadrený v písomnej forme (pre prípad marketingových ponúk).

 

Osobné údaje klientov sú spracúvané za účelom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností CK SUNFLOWER TOURS alebo zasielania marketingových ponúk CK SUNFLOWER TOURS, vždy v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutne dlhú dobu. Osobné údaje klientov môžu byť spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov, napr. cestovných agentúr, s ktorými má CK SUNFLOWER TOURS uzavreté osobitné zmluvy.

 

V prípade zabezpečenia plnenia povinností CK SUNFLOWER TOURS zo zmluvy (najmä zabezpečenie dopravy, ubytovania alebo iných klientom objednaných služieb) môžu byť osobné údaje klientov prenášané do tretej krajiny a odovzdávané poskytovateľom príslušných služieb (napr. letecké spoločnosti, hotely a pod.); osobné údaje sú v takom prípade prenášané len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na sledovaný účel.

 

V prípade marketingových ponúk nedochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny. Údaje získané na tento účel slúžia výlučne na účely vlastného marketingu CK SUNFLOWER TOURS, na účely ponúkania jej produktov a služieb, zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými prostriedkami a nebudú poskytované tretím osobám.

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

V prípade zabezpečenia plnenia povinností CK SUNFLOWER TOURS zo zmluvy sa spracúvajú nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, ak je to potrebné na účely obstarania komplexného cestovného poistenia a/alebo splnenia vízovej povinnosti, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo dokladu totožnosti a/alebo cestovného pasu, štátne občianstvo. Rovnaký rozsah spracúvania osobných údajov platí aj pre prípad vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy. V prípade online platby platobnou kartou sa spracúva typ a číslo karty, dátum exspirácie, CSV kód a meno a priezvisko držiteľa karty.

 

V prípade marketingových ponúk sa spracúvajú nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje klientov sa uchovávajú po nevyhnutnú dobu určenú účelom spracúvania osobných údajov resp. do odvolania súhlasu klienta, ak všeobecne záväzný právny predpis neukladá CK SUNFLOWER TOURS povinnosť archivácie spracúvaných údajov alebo obdobnú povinnosť.

 

Práva klienta:

Klient má právo:

- požadovať od CK SUNFLOWER TOURS prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú,

- na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- namietať spracúvanie osobných údajov,

- na prenosnosť osobných údajov,

- kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

- podať návrh na konanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv alebo k porušeniu predpisov ustanovených na ochranu osobných údajov.

 

Vyššie uvedené práva je možné realizovať podaním adresovaným CK SUNFLOWER TOURS podľa údajov uvedených v úvode tohto dokumentu. Právo podať návrh na konanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa môže uplatniť podaním na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Bezpečnosť:

CK SUNFLOWER TOURS prijala technické a organizačné opatrenia potrebné na to, aby osobné údaje svojich klientov ochránila pred ich zneužitím alebo prístupom neoprávnených osôb.

 

CK SUNFLOWER TOURS dodržiava všetky aktuálne platné právne normy ustanovené na ochranu osobných údajov.

návrat hore