Špecialista na Egypt

02 / 52 92 62 43, -44,- 45

Všeobecné podmienky
                 Všeobecné podmienky CK SUNFLOWER TOURS, s.r.o.


 


Čl. 1) ZMLUVNÝ VZŤAH


1.1 Vzájomný vzťah a právny pomer medzi cestovnou kanceláriou SUNFLOWER TOURS, s.r.o. so sídlom Dunajská 18, 811 08  Bratislava, IČO 47595540 ako obstarávateľom, ďalej len („CK SUNFLOWER TOURS“) a jednotlivcami alebo organizáciami, ako účastníkmi zájazdu (ďalej len „objednávateľ“), vzniká uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu, úhradou zálohy alebo celej čiastky objednávateľom na účet CK SUNFLOWER TOURS a jej potvrdením zo strany CK SUNFLOWER TOURS.


1.2 Podrobnosti zmluvného vzťahu medzi CK SUNFLOWER TOURS a objednávateľom sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach CK SUNFLOWER TOURS. Všeobecné podmienky CK SUNFLOWER TOURS sa stávajú pre objednávateľa záväznými podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „cestovná zmluva“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť cestovnej zmluvy medzi CK SUNFLOWER TOURS a objednávateľom. V niektorých prípadoch je možné individuálne dojednať zmeny, resp. doplnenia týchto Všeobecných podmienok a to písomnou formou a so súhlasom oboch zmluvných strán.


 


Čl. 2) CESTOVNÁ ZMLUVA A POTVRDENIE ÚČASTI


2.1 Zájazd si môže objednávateľ rezervovať na všetkých predajných miestach CK SUNFLOWER TOURS a tiež u všetkých autorizovaných predajcov. Autorizovaný predajca je osoba, ktorá je CK SUNFLOWER TOURS splnomocnená konať v jej mene pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu. Je povinná poskytnúť objednávateľovi pravdivé údaje o zájazde a zmluvných podmienkach, ktoré si objednávateľ v prípade potreby môže overiť priamo u CK SUNFLOWER TOURS.


2.2 K uzatvoreniu zmluvy medzi objednávateľom a CK SUNFLOWER TOURS dochádza v okamihu prijatia podpísanej cestovnej zmluvy a zároveň jej potvrdenia zo strany CK SUNFLOWER TOURS.


2.3 V prípade predchádzajúcej rezervácie je objednávateľ povinný objednávku, resp. cestovnú zmluvu zaslať v dohodnutom termíne do CK SUNFLOWER TOURS. V opačnom prípade ju CK SUNFLOWER TOURS  pri omeškanom predložení nemusí akceptovať.


2.4 Obsah cestovnej zmluvy je určený podľa katalógu, ďalších dodatočných ponúk, informácií a týchto Všeobecných podmienok CK SUNFLOWER TOURS.


2.5 V prípade ak objednávateľ objednáva v zastúpení zájazd aj pre ďalšie osoby (spolucestujúcich), je povinný zabezpečiť si na tento účel plnomocenstvo, v opačnom prípade je z takéhoto konania zaviazaný sám. Za neplnoleté osoby podpisuje cestovnú zmluvu ich zákonný zástupca.


2.6 Cestovnou zmluvou sa cestovná kancelária zaväzuje, že poskytne objednávateľovi zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí určenú cenu.


 


Čl. 3) CENY A CENOVÁ GARANCIA


3.1 Záväzná cena zájazdu je uvedená v potvrdenej cestovnej zmluve.


3.2 Výsledná cena zájazdu zahŕňa dopravu, bezpečnostnú taxu, transfer z a na letisko, ubytovanie a príslušné stravovanie, služby delegáta - pokiaľ nie je v cenníku alebo v dodatočnej ponuke uvedené inak.


3.3 Ak dôjde dodatočne k zásadným zmenám cien, CK SUNFLOWER TOURS je povinná bezodkladne, najneskôr však 21 dní pred odletom, písomne oznámiť túto zmenu objednávateľovi.


3.4 Zásadné zmeny cien môžu nastať v dôsledku zmeny cien pohonných hmôt, letiskových a palivových poplatkov. CK SUNFLOWER TOURS bude vo vyššie uvedených prípadoch nútená ukončiť platnosť pôvodných cenníkov a vydať nové cenníky na základe nových cenových podmienok s adekvátnymi zmenami cien. Nové ceny sa v takomto prípade týkajú všetkých nových objednávateľov a tiež tých objednávateľov, ktorí zaplatili iba zálohu vo výške menej ako 100% z celkovej ceny zájazdu. Prípadné zvýšenie ceny zájazdu bude prevedené o čiastku zodpovedajúcu hodnote, o ktorú došlo k navýšeniu ceny.


3.5 V prípade, že zvýšenie ceny zájazdu podľa bodu 3.4  nie je podstatnou zmenou a objednávateľ nesúhlasí so zmenou ceny zájazdu, môže odstúpiť od cestovnej zmluvy na základe stornovacích podmienok (viď čl. 9) a to bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny. Ak objednávateľ v uvedenej lehote neodstúpi od cestovnej zmluvy, znamená to, že s novou cenou súhlasí a je zároveň povinný doplatiť požadovanú sumu.


3.6 Pokiaľ objednávateľ zaplatí plnú cenu zájazdu už pri podpísaní cestovnej zmluvy, CK SUNFLOWER TOURS garantuje, že cena nebude zmenená.


3.7 Detské ceny sú aplikovateľné na osoby podľa veku, uvedeného v cenníku, pričom platia pre deti iba do dosiahnutia uvedeného veku, t. j. v posledný deň zájazdu musí mať dieťa nižší vek, ako je horná hranica konkrétnej detskej ceny a zároveň musí byť táto osoba ubytovaná na prístelke. Nárok na aplikovanie detskej ceny, resp. zľavy nevznikne, ak objednávateľ objedná zájazd pre detskú osobu, ktorá je ubytovaná na základnom lôžku.


 


Čl. 4) PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1 Ceny zájazdov usporiadaných CK SUNFLOWER TOURS sú cenami zjednanými dohodou medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom. Záväzná cena je uvedená na cestovnej zmluve na zájazd.


4.2  Pri spísaní cestovnej zmluvy má CK SUNFLOWER TOURS právo požadovať od objednávateľa  zaplatenie zálohy vo výške 50% zo záväznej ceny zájazdu, ktorá je splatná ihneď.


4.3 Doplatok je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu. Ak objednávateľ doplatok v stanovenej lehote neuhradí, je CK SUNFLOWER TOURS oprávnená od cestovnej zmluvy odstúpiť a objednávateľ stráca právo účasti na zájazde. CK SUNFLOWER TOURS vykoná započítanie vzájomných pohľadávok na vrátenie zálohy a na zaplatenie stornovacích poplatkov podľa Čl. 9 Všeobecných podmienok CK SUNFLOWER TOURS.


4.4 V prípade, že si objednávateľ rezervuje zájazd v dobe kratšej ako 30 dní pred jeho začiatkom, je tento povinný zaplatiť celú záväznú cenu ihneď pri spísaní cestovnej zmluvy.


4.5 Poplatky za zmeny v knihovaní (viď Čl.10) a za odstúpenie od zmluvy - storno poplatky (viď Čl. 9) - sú splatné ihneď.


4.6 Objednávateľ má nárok na poskytnutie objednaných služieb iba v prípade, ak bola z jeho strany zaplatená celková záväzná cena zájazdu.


 


DARČEKOVÁ POUKÁŽKA


4.7 Darčeková poukážka je splatná v plnej výške ceny, uvedenej na darčekovej poukážke. Termín platnosti darčekovej poukážky je uvedený priamo v poukážke. Objednávateľ, pre ktorého je poukážka určená, má nárok na výber zo zájazdov z ponuky CK SUNFLOWER TOURS, pričom z celkovej ceny zájazdu mu bude odpočítaná hodnota darčekovej poukážky. Darčeková poukážka je neprenosná, príp. sa na ňu vzťahuje bod 10.2 týchto Všeobecných podmienok CK SUNFLOWER TOURS. Darčekovú poukážku je možné čerpať iba formou zájazdu. Nie je možné požadovať od CK SUNFLOWER TOURS spätné preplatenie darčekovej poukážky. Zmenu obdobia platnosti je možné dojednať vzájomnou dohodou medzi SUNFLOWER TOURS a objednávateľom podľa bodu 10.6 týchto Všeobecných podmienok CK SUNFLOWER TOURS.


 


Čl. 5) PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA


5.1  Objednávateľ má právo požadovať riadne poskytnutie všetkých zaplatených a zmluvne zjednaných služieb.


5.2  Objednávateľ má právo na poskytnutie dodatočných informácií, pokiaľ nie sú uvedené v katalógu. Objednávateľ má právo byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami, týkajúcimi sa termínu, programu, rozsahu služieb a ceny zájazdu.


5.3 Objednávateľ má právo kedykoľvek pred zahájením zájazdu odstúpiť od zmluvy a to v súlade so Všeobecnými podmienkami CK SUNFLOWER TOURS.


5.4  Objednávateľ je povinný poskytnúť CK SUNFLOWER TOURS potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, úplne a pravdivo uvádzať údaje v cestovnej zmluve a predložiť CK SUNFLOWER TOURS požadované doklady, potrebné pre zabezpečenie zájazdu. Objednávateľ má právo na ochranu osobných dát a informácií o cieľoch cesty, ktoré sú obsahom zmluvy, príp. ďalších dokumentov pred nepovolanými osobami.


5.5  Objednávateľ je povinný uhradiť záväznú cenu zájazdu podľa platobných podmienok CK SUNFLOWER TOURS (viď Čl. 4).


5.6  Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť CK SUNFLOWER TOURS svoje stanovisko k prípadným zmenám, o ktorých bol CK SUNFLOWER TOURS oboznámený.


5.7  Objednávateľ je povinný pred začatím čerpania objednaných služieb dostaviť sa podľa pokynov CK SUNFLOWER TOURS v určenom čase na stanovené miesto. Všetky potrebné doklady (letenky, ubytovacie preukazy, pokyny) pre čerpanie služieb, budú zaslané spolu s pokynmi na cestu elektronickou poštou. Objednávateľ je povinný zaslané doklady okamžite prekontrolovať a riadiť sa nimi.


5.8  Objednávateľ je povinný dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje. Pri návšteve cudzej krajiny je potrebné rešpektovať zvyky, kultúru, mentalitu a obyvateľov hosťovskej krajiny. Cudzí štátny príslušník je povinný informovať sa na zastupiteľskom úrade krajiny, do ktorej cestuje, o vízových povinnostiach týkajúcich sa jeho osoby. Všetky náklady a dôsledky, vzniknuté nedodržaním týchto predpisov a informačných pokynov CK SUNFLOWER TOURS, nesie objednávateľ.


5.9  Objednávateľ je povinný riadiť sa pokynmi pre účastníkov zájazdu a ústnymi pokynmi zástupcu CK SUNFLOWER TOURS, delegáta, resp. sprievodcu a prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. V prípade, že si zákazník zakúpi od CK SUNFLOWER TOURS iba leteckú dopravu, je potrebné, aby sa vo vlastnom záujme skontaktoval so zástupcom CK SUNFLOWER TOURS v mieste pobytu a informoval sa o presných odletových časoch.


5.10  Objednávateľ má právo reklamovať prípadné nedostatky poskytnutých služieb vrátane odstránenia týchto nedostatkov a doplnenia služieb.


5.11 Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť všetky zistené nedostatky a chyby priamo na mieste ich vzniku písomne zástupcovi, resp. delegátovi CK SUNFLOWER TOURS a poskytnúť súčinnosť potrebnú k ich odstráneniu, aby mohla byť v rámci možností vykonaná eventuálna náprava. O uplatnení tejto povinnosti je potrebné vykonať písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK SUNFLOWER TOURS. Prípadné nedostatky môžu byť oznámené tiež na recepcii hotela, príp. recepciou potvrdené. 


5.12  Objednávateľ má právo uplatniť si nárok na reklamáciu a to vo vlastnom mene alebo na základe plnej moci v mene iných osôb. Reklamácia musí byť doručená v písomnej forme a doporučene na adresu sídla CK SUNFLOWER TOURS bezodkladne po návrate z dovolenky, pretože v opačnom prípade môžu nastať komplikácie s dôkazovým materiálom, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. Ku každej reklamácii odporúčame priložiť písomné potvrdenie od delegáta. Reklamácie sú posudzované individuálne, z tohto dôvodu je potrebné, aby si prípadné reklamácie uplatňovali objednávatelia maximálne v zastúpení osôb uvedených vo vlastnej cestovnej zmluve. Reklamácie sú vybavované písomnou formou. CK SUNFLOWER TOURS nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, príp. vzniknuté škody pri službách a akciách neuvedených v cestovnej zmluve. Za dôvod k reklamácii nie sú považované udalosti a skutočnosti, ktoré spadajú do poistného krytia, príp. sú z poistného krytia vyňaté. Mailové pripomienky, ktoré klienti zasielajú po návrate z dovolenky nie sú považované za reklamácie a nevzťahuje sa na ne lehota na na vybavenie reklamácií.


5.13  Objednávateľ je povinný uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené cestovnou kanceláriou.


5.14  Objednávateľ, ktorý bez zavinenia CK SUNFLOWER TOURS nevyčerpá všetky zmluvné služby, nemá nárok na ich náhradu.


5.15 Služby „All inclusive” platia výhradne pre objednávateľov, ktorí si danú službu objednali a uhradili. Ponuka služby „All inclusive“ je v jednotlivých krajinách a hoteloch rozdielna, pestrosť a kvalita služieb je tak isto individuálna. CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné sankcie zo strany hotela, ak objednávateľ neadekvátnym spôsobom zneužíval ponuku týchto služieb - napr. sprostredkoval niektorú službu pre osobu, ktorá nespĺňa zodpovedajúce podmienky.


5.16 Delegát (česky alebo slovensky hovoriaci) CK SUNFLOWER TOURS je vyberaný na základe striktných kritérií a musí spĺňať širokú škálu stanovených požiadaviek. Z tohto dôvodu nie sú subjektívne názory zo strany objednávateľa na osobnosť delegáta považované za relevantný dôvod k reklamácii, môžu však poslúžiť ako ďalšia inšpirácia pri skvalitňovaní služieb CK SUNFLOWER TOURS. K najpodstatnejším službám delegáta patrí: asistencia pri transferoch z/do hotela a pri ubytovaní, informovanie o možnostiach a zabezpečení fakultatívnych výletov, sprostredkovanie informácií medzi CK a objednávateľom, pomoc pri vážnych zdravotných problémoch vo forme tlmočenia.


5.17 V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy je objednávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne po ukončení prepravy nahlásiť na letisku na vyhradenom mieste a spísať protokol o poškodení alebo strate batožiny (P.I.R.).


 


Čl. 6) PRÁVA A POVINNOSTI CK SUNFLOWER TOURS


6.1  Právam a povinnostiam objednávateľa zodpovedajú práva a povinnosti CK SUNFLOWER TOURS.


6.2  CK SUNFLOWER TOURS je povinná zabezpečiť objednávateľovi riadny rozsah objednaných služieb.


6.3  CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená vo výnimočných prípadoch, napr. v prípadoch vyššej moci, resp. prípadoch uvedených v týchto všeobecných podmienkach  zmeniť trasu letu, leteckú spoločnosť a typ lietadla, zmeniť miesto odletu / príletu, posunúť termín zájazdu, zmeniť cenu zájazdu, upraviť dĺžku zájazdu, odstúpením od cestovnej zmluvy, zrušiť zájazd. Zmeny súvisiace s leteckou dopravou môžu nastať v neobmedzenej časovej lehote pred odletom, keďže môžu byť ovplyvnené napr. počasím, technickými problémami, preplnením vzdušných koridorov atď.


6.4 CK SUNFLOWER TOURS nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. Zvláštne požiadavky objednávateľa, uvedené v poznámke cestovnej zmluvy (napr. izby vedľa seba, izba na poschodí, výhľad na more - ak nie je riadne platená služba a pod.), nie sú považované za záväzné pre CK SUNFLOWER TOURS, ale CK SUNFLOWER TOURS sa bude snažiť v rámci reálnych možností týmto požiadavkám vyhovieť. Nedodržanie zvláštnych požiadaviek, ktoré nepatria k riadne zaplateným službám, nie sú dôvodom k reklamácii.


6.5 CK SUNFLOWER TOURS je povinná mať uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad úpadku v zmysle zákona 281/2001 Z.z., na základe ktorej vzniká objednávateľovi, s ktorým CK SUNFLOWER TOURS uzatvorila zmluvu, právo na plnenie v prípade poistnej udalosti.


6.6 Objednávateľ poskytuje CK SUNFLOWER TOURS priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) osobné údaje objednávateľa a spolucestujúcich osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, ak je to potrebné na účely obstarania komplexného cestovného poistenia a/alebo splnenia vízovej povinnosti, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo dokladu totožnosti a/alebo cestovného pasu, štátne občianstvo. Objednávateľ svojím podpisom na cestovnej zmluve alebo zaslaním objednávky potvrdzuje správnosť poskytnutých osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom objednávateľa a spolucestujúcich osôb. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ a/alebo spolucestujúca osoba, alebo aby sa na základe žiadosti objednávateľa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; na vyššie uvedený účel môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej prenášané do tretej krajiny. Poskytnutím osobných údajov spolucestujúcej osoby zo strany spolucestujúcej osoby objednávateľovi za účelom ich sprístupnenia CK SUNFLOWER TOURS zo strany objednávateľa na vyššie uvedený účel sa má za to, že spolucestujúca osoba v postavení dotknutej osoby súhlasí a má vedomosť o poskytnutí osobných údajov na vyššie uvedený účel zo strany objednávateľa. CK SUNFLOWER TOURS spracúva osobné údaje, ktoré jej objednávateľ poskytne buď priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov o objednávateľovi resp. spolucestujúcich osobách výlučne z dôvodu komplexného zabezpečenia všetkých potrebných služieb pre objednávateľa a spolucestujúce osoby na základe objednávky a/alebo cestovnej zmluvy a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Tieto údaje nebudú zo strany CK SUNFLOWER TOURS využívané v rozpore s platnými predpismi alebo v rozsahu prekračujúcom vyššie uvedený účel, ani komerčne využívané, pokiaľ na to objednávateľ nedá osobitný súhlas v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade použitia osobných údajov na iný účel ako na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ a/alebo spolucestujúci, alebo aby sa na základe žiadosti objednávateľa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, najmä na marketingové účely CK SUNFLOWER TOURS, sa vyžaduje osobitný súhlas objednávateľa; objednávateľ má právo taký súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelil. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia CK SUNFLOWER TOURS.


 


Čl. 7) OBJEDNANÉ SLUŽBY


7.1  Objednané služby sú uvedené v cestovnej zmluve.


7.2  Rozšírenie alebo zmeny služieb na želanie objednávateľa, ktoré presahujú rámec cestovnej zmluvy, musia byť zo strany CK SUNFLOWER TOURS písomne potvrdené a objednávateľom  uhradené najneskôr do termínu začiatku zájazdu. V opačnom prípade nebudú požadované zmeny zo strany CK SUNFLOWER TOURS akceptované.


7.3  Objednávateľovi, ktorý požaduje samostatné ubytovanie, môže CK SUNFLOWER TOURS vyhovieť iba vtedy, ak sú jednolôžkové izby k dispozícii a ak objednávateľ vopred doplatí povinný príplatok za jednolôžkovú izbu. Táto požiadavka, ako aj súhlas objednávateľa s doplatkom, musí byť uvedená na cestovnej zmluve.


7.4  Ako trojlôžková izba sa klasifikuje izba dvojlôžková s prístelkou. Výnimočne možno doplniť dve prístelky, čím sa obytný priestor zmenší. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo ležadlo.


7.5  Ako rodinná  izba sa klasifikuje izba dvojlôžková s dvoma prístelkami. V niektorých hoteloch je potrebné za takýto typ izby platiť povinný poplatok za rodinnú izbu podľa cenníkových podmienok.


 


DĹŽKA ZÁJAZDU


7.5 Dĺžka zájazdu je určená termínmi uvedenými v cestovnej zmluve. Podľa medzinárodne platných pravidiel je dĺžka pobytu určená počtom nocí (riadi sa podľa „hotelových dní“ t. j. od 12:00 hod. jedného dňa do 12:00 hod. nasledujúceho dňa = 1 hotelový deň). Platné časy odletov sú uvedené v pokynoch na cestu, ktoré obdrží objednávateľ najneskôr 7 dní pred odletom. V prípade, že si zájazd zakúpi objednávateľ  v dobe kratšej ako 7 dní pred odletom, pokyny na cestu mu budú odovzdané ihneď po zaplatení záväznej ceny zájazdu a potvrdení objednávky zo strany CK SUNFLOWER TOURS.


7.6 Letecká preprava objednávateľov CK SUNFLOWER TOURS je realizovaná formou nepravidelných charterových letov, prípadne pravidelných liniek. Prvý a posledný hotelový deň leteckých zájazdov je určený k preprave zákazníkov a nie na plnohodnotné čerpanie dovolenkového pobytu, keďže odletové časy závisia od príslušných leteckých spoločností a CK SUNFLOWER TOURS ich nevie ovplyvniť. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu odletových časov v neobmedzenej dobe pred plánovaným odletom. Nemožno tiež vychádzať z toho, že odlety budú realizované dopoludnia a spiatočné lety vo večerných hodinách. Pri nočných letoch môže byť prílet do cieľovej destinácie alebo návrat do SR posunutý až do ranných hodín nasledujúceho dňa, v závislosti od dĺžky letu. V tomto zmysle je reklamovanie eventuálneho „skrátenia pobytu“ vylúčené. CK SUNFLOWER TOURS neručí za prípadné meškanie letu a upozorňuje na možnosť jeho vzniku. Objednávateľ musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať na vedomie možnosť výrazného omeškania. Pracovníci CK SUNFLOWER TOURS nemajú povolený prístup k objednávateľom, ktorí sa nachádzajú v bezcolnej zóne a to ani v prípade, že mešká lietadlo.


V prípade neobsadenia zájazdu minimálnym počtom klientov si CK vyhradzuje právo na zrušenie letu, prípadne na zlúčenie letu s iným, tzv. medzipristátie. Toto sa nepovažuje za prerušenie dopravy, prestup ani nepriamu linku. Medzipristátie nie je dôvod na reklamáciu a tak isto ani na kompenzáciu.


7.7 CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie letu a neručí za škody, ktoré môžu objednávateľovi z tohto dôvodu vzniknúť. V prípade meškania letu sú za flexibilné a operatívne riešenie vzniknutej situácie zodpovedné priamo príslušné miestne správy letísk, príp. letecké spoločnosti. V prípade meškania letu nevzniká objednávateľovi  právo na odstúpenie od cestovnej zmluvy bez storno poplatkov.


7.8  Na základe medzinárodne platných hotelových smerníc sú pri príletoch v skorých ranných hodinách objednávatelia ubytovaní až v odpoludňajších hodinách, t. j. po 12:00 hod., resp. v niektorých krajinách až po 14:00 hod. V posledný objednaný pobytový deň je nutné uvoľniť izby najneskôr do 12:00 hod., resp. v niektorých krajinách do 10:00 hod. Včasný prílet, resp. neskorý odlet neoprávňuje objednávateľov k ďalšiemu používaniu izieb. Ak to hotel umožňuje, objednávateľ si môže priamo na mieste v rámci reálnych možností hotela, doplatiť za využívanie izby nad rámec termínu, uvedeného v cestovnej zmluve, na ktorú sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky.


7.9 CK SUNFLOWER TOURS nemá vplyv na rozdeľovanie izieb, ktoré prebieha zásadne zo strany hotela. CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za stavebnú činnosť, prebiehajúcu v areáli hotela, príp. v jeho okolí. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na obdobie mimo sezóny a v turistických strediskách vznikajú staveniská rýchlo, príp. sa obnovujú. Termín začiatku a ukončenia prevádzky klimatizácie a vnútorných bazénov je plne v kompetencii vedenia hotela. Často je klimatizácia ovládaná centrálne a je v prevádzke iba niekoľko hodín denne, príp. je úplne vypnutá. Obdobie pred a po hlavnej sezóne prináša so sebou okrem výhodných cien i skutočnosť, že môžu byť mimo prevádzky i niektoré zariadenia, atrakcie a doplnkové služby, ktoré sú uvedené pri popise hotelov. Plážový servis sa oproti informáciám uvedeným v katalógu môže zmeniť i počas sezóny.


7.10 Počet ležadiel pri bazéne a na pláži nie je identický s počtom hostí, ale zodpovedá adekvátne vyhradenej ploche. Z tohto dôvodu nie je táto služba priamo nárokovateľná. Bazény nie sú v prevádzke vo večerných a nočných hodinách. Vstup na pláž je vo večerných a nočných hodinách obmedzený v rámci bezpečnosti objednávateľov. CK SUNFLOWER TOURS nemá vplyv na čistotu pláží, mora a bazénov. V hoteloch so solárnym vyhrievaním tečie občas iba vlažná voda. V niektorých destináciách môže dochádzať i k opakovaným krátkodobým výpadkom elektrickej energie (a s tým súvisiacim výpadkom klimatizácie) a zásobovania vodou. Za tieto skutočnosti CK SUNFLOWER TOURS nezodpovedá a nemôže ich ovplyvniť. Donášanie potravín a nápojov do hotelov, kde má objednávateľ  zabezpečené stravovanie, je zakázané.


7.11 Ubytovanie, stravovanie a služby zodpovedajú kategórii hotela, pričom kategorizácia miestnych hotelov spadá výlučne do kompetencie zodpovedných rezortov a prebieha na základe platných noriem, ktoré však nie sú ekvivalentné s normami platnými v Slovenskej republike. Určité rozdiely v kategorizácii ubytovacích zariadení sa vyskytujú i medzi jednotlivými destináciami. Aj v komfortných hoteloch sú izby väčšinou jednoducho zariadené. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej triedy) nie sú vždy rovnaké. Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom ubytovacích zariadení zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite. Je potrebné počítať niekedy s menšími skúsenosťami a ležérnosťou. Hmyz patrí k realite južných krajín a môže sa, aj napriek maximálnej snahe hotelierov, vyskytovať vo zvýšenej miere aj priamo v priestoroch ubytovacích zariadení.


7.12 Nápoje k jedlu nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak to nie je výslovne uvedené inak. CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné zmeškanie objednaného jedla z dôvodu neskorého príletu, resp. včasného odletu. Vo väčšine hotelov platí zákaz donášania vlastných jedál a nápojov.


7.13 Fakultatívne výlety nie sú súčasťou objednaných služieb. Objednávateľ má právo vlastného výberu typu fakultatívneho zájazdu a miesta jeho zakúpenia, napr. u delegáta CK SUNFLOWER TOURS, na recepcii hotela, u organizátora výletov. Fakultatívne výlety sú organizované miestnou cestovnou kanceláriou a delegát CK SUNFLOWER TOURS sprostredkováva ich predaj. Nápravu prípadných nedostatkov je preto potrebné uplatniť si priamo na mieste. Nároky voči CK SUNFLOWER TOURS sú vylúčené.


7.14 V dodatočnej špeciálnej ponuke (napr. Last Minute) môžu byť zaradené hotely, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom katalógu CK SUNFLOWER TOURS, príp. môže byť upravený rozsah služieb oproti katalógovej ponuke pri jednotlivých hoteloch.


7.15 Vzdialenosti uvedené pri popisoch v katalógu sú iba orientačné. Fotky izby pri jednotlivých hoteloch sú orientačné- jednotlivé hotely môžu disponovať rôznymi typmi a zariadeniami izieb.


7.16 Časy trvania transferov (letisko – hotel, hotel – letisko) závisia od aktuálneho stavu cestnej premávky a rozvozu objednávateľov do viacerých hotelov. Za svoju batožinu si zodpovedá každý objednávateľ sám, odporúčame presvedčiť sa o jej naložení do autobusu pred odchodom transferu.


7.17 K realizácii transferu v rámci SR (t.j. transfer na letisko a z letiska) je potrebný minimálny počet osôb 8. V prípade, že si objednávateľ objedná transfer a z dôvodu nesplnenia podmienky minimálneho počtu osôb bude transfer zrušený, objednávateľovi bude refundovaná uhradená suma za transfer. Objednávateľ nemá nárok na žiadnu ďalšiu finančnú ani inú kompenzáciu.


 


Čl. 8) ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB A ICH DÔSLEDKY


8.1 CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená uskutočniť operatívne zmeny jednotlivých služieb oproti objednanému obsahu cestovnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné a ktoré CK SUNFLOWER TOURS nespôsobila, ale boli zapríčinené z dôvodu vyššej moci, zmeny u zahraničných partnerov, dopravcov, pri preknihovaní hotela atď.


8.2 CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo zrušenia zájazdu, pokiaľ nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu, t.j. 50 osôb. O tejto situácii je CK SUNFLOWER TOURS povinná včas informovať objednávateľa, najneskôr ale 21 dní pred začatím zájazdu. K takýmto situáciám však prichádza iba veľmi zriedka.


8.3 Pri zmene miesta odchodu alebo príchodu zo strany CK SUNFLOWER TOURS prevezme CK SUNFLOWER TOURS náklady spojené s náhradnou dopravou do výšky vlakového cestovného II. triedy, resp. autobusového cestovného.


8.4 V prípade zmeny rezervácie  zmluvného ubytovania, ku ktorému príležitostne dochádza vo všetkých turistických oblastiach, bude objednávateľovi poskytnuté ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Obdobný postup je i vtedy, pokiaľ v zmluvnom ubytovacom zariadení dôjde k závažnému zhoršeniu ubytovacích či stravovacích podmienok (napr. zahájenie rekonštrukčných prác). Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom ubytovania v nižšej ubytovacej kategórii, než je uvedené v cestovnej zmluve, je CK SUNFLOWER TOURS povinná rozdiel ceny medzi poskytnutými a objednanými službami vrátiť objednávateľovi. Takéto prípady sa stávajú iba ojedinele a CK SUNFLOWER TOURS pristupuje k takému spôsobu riešenia výlučne vtedy, keď sú všetky ostatné možnosti vyčerpané alebo nerealizovateľné. Za dodržanie cestovnej zmluvy sa považuje stav, keď náhradné ubytovanie je minimálne rovnakej hotelovej kategórie, bez ohľadu na ďalšie okolnosti. 8.5 CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená vo výnimočných prípadoch pristúpiť k okamžitej zmene programu a to z dôvodu vyššej moci, rozhodnutia štátnych orgánov, mimoriadnych nepredvídateľných okolností atď. Objednávateľ nemôže za vyššie spomínaných okolností trvať na dodržaní pôvodnej zmluvy.


8.6 Vyššie uvedené zmeny nie sú dôvodom k reklamácii alebo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že objednávateľovi bola poskytnutá plná náhrada objednaných služieb, ďalšie nároky objednávateľa voči CK SUNFLOWER TOURS sú vylúčené.


8.7 V prípade, že CK SUNFLOWER TOURS je nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku cestovnej zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu cestovnej zmluvy. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od cestovnej zmluvy odstúpi bez storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí objednávateľ oznámiť CK SUNFLOWER TOURS v lehote uvedenej v oznámení o zmene, v opačnom prípade bude zmena považovaná za akceptovateľnú zo strany objednávateľa, čo bude uvedené v takomto oznámení o zmene.


8.8 V prípade vyššie uvedených zmien zo strany cestovnej kancelárie musí byť objednávateľ v najkratšej možnej dobe o nich informovaný a bude mu ponúknutá prípadná náhrada. Objednávateľ nemôže za vyššie spomínaných okolností trvať na dodržaní pôvodnej zmluvy.


8.9 CK SUNFLOWER TOURS môže na želanie objednávateľa, pokiaľ to je možné, prevádzať zmeny podmienok zjednaných v cestovnej zmluve. Realizácia takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške a za podmienok uvedených v katalógu. Poplatky sa účtujú vždy za každú osobu, vrátane detí.


 


Čl. 9) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, STORNOVACIE PODMIENKY A POPLATKY


9.1 Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od cestovnej zmluvy s CK SUNFLOWER TOURS. Oznámenie o odstúpení od cestovnej zmluvy je objednávateľ povinný písomne odovzdať v CK SUNFLOWER TOURS, prípadne poslať doporučenou poštou. Rozhodujúci je dátum prijatia písomného oznámenia.


9.2 Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť nasledovné stornovacie poplatky a to za každého účastníka zájazdu:


• 50 EUR/ os.  + poistenie od potvrdenia prihlášky do 60. dňa pred zahájením zájazdu


• 30% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 59. dňa do 31. dňa pred zahájením zájazdu


• 50% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 30. dňa do 21. dňa pred zahájením zájazdu


• 70% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 20. dňa do 14. dňa pred zahájením zájazdu


• 90% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 13. dňa do 7. dňa pred zahájením zájazdu


• 100% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 6. dňa do 0. dňa pred zahájením zájazdu a v prípade, ak objednávateľ  zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu, alebo odlet zmešká, alebo neodletí.


Výška storno poplatku z komplexného cestovného poistenia a pri kúpe samostatnej letenky (jednosmernej alebo spiatočnej) je vo všetkých prípadoch 100%.


9.3  Stornovacie poplatky sú splatné ihneď. CK SUNFLOWER TOURS má právo odpočítať storno poplatky od zloženej zálohy alebo zaplatenej ceny.


9.4  CK SUNFLOWER TOURS má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade:


a) vážneho porušenia priebehu zájazdu objednávateľom, najmä, porušením právnych predpisov SR alebo hosťujúcej krajiny zo strany objednávateľa. V takomto prípade nemá objednávateľ právo na vymáhanie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané. Objednávateľ má ďalej povinnosť uhradiť CK SUNFLOWER TOURS náklady vzniknuté v súvislosti s jeho spiatočnou prepravou.


b) zrušenia zájazdu v dôsledku zásahu vyššej moci a kvôli príčinám, ktorým CK SUNFLOWER TOURS nemohla zabrániť. CK SUNFLOWER TOURS je prisudzované právo na úhradu dovtedy poskytovaných služieb.


c) zrušenia zájazdu v súlade s bodom 8.2


 


Čl. 10) ZMENY V KNIHOVANÍ


10.1 Na základe želania objednávateľa môže CK SUNFLOWER TOURS previesť zmeny v knihovaní zájazdu, pokiaľ je možné tieto zmeny realizovať a pokiaľ objednávateľ uhradí potrebné náklady, ktoré v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú  podľa nižšie uvedených taríf. Tieto poplatky sú splatné ihneď.


10.2  Pri zmene objednávateľa, resp. spolucestujúcej osoby, na základe želania objednávateľa, je tento povinný uhradiť:


• 35 EUR/ os.  ak sa meno nahlásenej osoby v cestovnej zmluve nezhoduje s menom uvedeným v cestovnom pase (a zároveň sa dokázateľne jedná o rovnakú osobu), 


• 35 EUR/ os.  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred odletom


• 70 EUR/ os.  ak zmena bola oznámená v období 30 dní a menej pred odletom


Pôvodný objednávateľ i nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK SUNFLOWER TOURS vzniknú v súvislosti so zmenou. Oznámením o zmene zároveň nový objednávateľ prehlasuje, že je oboznámený so Všeobecnými podmienkami CK SUNFLOWER TOURS, súhlasí s nimi a prijíma ich.


10.3  Pri zmene termínu odletu, resp. príletu, na základe želania objednávateľa, je tento povinný uhradiť:


• 35 EUR/ os.  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred odletom


• 70 EUR/ os. ak zmena bola oznámená 30 – 21 dní pred pôvodným odletom


• 100 EUR/ os. ak zmena bola oznámená 20– 14 dní pred pôvodným odletom


• 150 EUR/ os. ak zmena bola oznámená 13– 7 dní pred pôvodným odletom


• poplatky podľa storno podmienok ak je zmena oznámená 6 a menej dní pred pôvodným odletom


10.4  Pri zmene hotela, na základe želania objednávateľa, je tento povinný uhradiť jednorazový poplatok:


• 70 EUR  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred odletom


• 100 EUR  ak zmena bola ohlásená 30 a menej dní pred odletom, resp. v čase pobytu


V prípade, že objednávateľ má záujem o zmenu hotela priamo na mieste v čase dovolenky, budú mu presné cenové podmienky poskytnuté na základe individuálnej požiadavky a reprodukované prostredníctvom miestneho delegáta.


10.5 V prípade, ak sa meno nahlásenej osoby v cestovnej zmluve nezhoduje s menom uvedeným v cestovnom pase (a zároveň sa dokázateľné jedná o rovnakú osobu), je tento povinný pred vystavením nových cestovných dokladov uhradiť CK SUNFLOWER TOURS poplatok vo výške 35 EUR/ os.


10.6 Pri zmene obdobia platnosti darčekovej poukážky je objednávateľ povinný uhradiť jednorazový poplatok 50 EUR. Nové obdobie platnosti môže byť zmenené výlučne v období rovnakého kalendárneho roku.


10.7 Pri stornovaní transferu menej ako 30 dní pred odletom je objednávateľ povinný uhradiť stornopoplatok 10 EUR/ os. . V prípade, že objednávateľ sa k odjazdu transferu nedostaví v stanovený čas, je tento potrebný uhradiť stojné vo výške 5 EUR/ os.. V prípade, že sa objednávateľ nedostaví k odjazdu transferu dlhšie ako 15 minút po stanovenom čase odchodu, stráca objednávateľ nárok na využívanie transferu bez akejkoľvek náhrady.


10.8 Pri zmene termínu, trasy letu, mena cestujúceho alebo inej náležitosti uvedenj v zmluve o obstaraní zájazdu, ktorá podlieha poplatku pri zájazdoch, ktoré nie sú operované chartrerovými letmi CK SUNFLOWER TOURS, ale pravidelnými linkami, prípadne charterovými linkami inej CK je výška poplatku za zmenu závislá od konkrétnych podmienok leteckej spoločnosti, resp. cestovnej kancelárie, ktorá zabezpečuje leteckú prepravu. Klientovi bude výška poplatku za zmenu oznámená po obdržaní žiadosti o zmenu danej náležitosti v zmluve o obstaraní zájazdu.


 


Čl. 11) POISTENIE


11.1 CK SUNFLOWER TOURS má povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku, v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. u poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., číslo poistnej zmluvy 411025451.


11.2 Objednávateľ má možnosť zabezpečiť si prostredníctvom CK SUNFLOWER TOURS komplexné cestovné poistenie, pričom zmluva o poistení vzniká výhradne medzi poisťovňou a objednávateľom, preto prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. Informácie o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia zájazdu, rozsahu poistného plnenia, o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa, o poistiteľovi, s ktorým má CK SUNFLOWER TOURS uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu, ako aj o možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od cestovnej zmluvy, budú objednávateľovi poskytnuté inou písomnou formou.


 


Čl. 12) VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


12.1 Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch platia pre všetky zájazdy organizované CK SUNFLOWER TOURS a nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.


12.2  Všeobecné podmienky CK SUNFLOWER TOURS sú záväzné pre obe zmluvné strany.


12.3 Objednávateľ svojím podpisom na cestovnej zmluve potvrdzuje, že je so Všeobecnými podmienkami CK SUNFLOWER TOURS oboznámený a v plnom rozsahu ich prijíma a to i v zastúpení všetkých prihlásených osôb.


12.4 Všetky údaje uvedené v katalógu CK SUNFLOWER TOURS o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú skutočnostiam a informáciám CK SUNFLOWER TOURS známym v čase jeho tlače. CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo na ich zmenu. Hotelové zariadenia majú uložené v kompetencií zmeny  súvisiace so spoplatnením služieb bez upovedomenia cestovnej kancelárie.


Prípadné zmeny a aktualizácie sú zverejňované na www.sunflowertours.sk. Katalóg, cenník, www.sunflowertours.sk.sk a dodatočné písomné ponuky CK SUNFLOWER TOURS sú jedinou oficiálnou formou informácii o produktoch CK SUNFLOWER TOURS, pričom CK SUNFLOWER TOURS nezodpovedá za nepresné informácie nadobudnuté z iných zdrojov.


 


Čl. 13) ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV


Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.návrat hore