Špecialista na Egypt 0905 377 185
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


        SUNFLOWER TOURS s.r.o.
                IČO: 039 079 29
 
Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi objednávateľom ( v zmysle Všeobecných podmienok CK Sunflower Tours) a CK Sunflower Tours podľa zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Reklamačný poriadok slúži k správnemu postupu uplatňovania práv klienta pri vybavovaní správnosti a kvality služieb.
 
Právo na uplatnenie reklamácie
 
1. Objednávateľ má právo požadovať riadne poskytnutie všetkých zaplatených a zmluvne dohodnutých služieb. Objednávateľ má právo na reklamáciu v prípade, že zistí nedostatky v kvalite alebo rozsahu poskytovaných a zmluvne dohodnutých služieb, alebo ak tieto služby nekorešpondujú s úrovňou služieb prezentovaných v katalógu CK Sunflower Tours.
2. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť zistené nedostatky a chyby priamo v mieste ich vzniku zástupcovi alebo delegátovi CK Sunflower Tours a poskytnúť súčinnosť potrebnú k ich odstráneniu. O uplatnení tejto povinnosti je potrebné vykonať písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK Sunflower Tours. V prípade, že tak objednávateľ neurobí, dochádza k zániku nárokov objednávateľa. Prípadné nedostatky môžu byť tiež oznámené na recepcii hotela, príp. recepciou potvrdené.
3. Objednávateľ má právo uplatniť si nárok na reklamáciu, a to vo vlastnom mene alebo na základe plnej moci v mene iných osôb. Reklamácie sú posudzované individuálne, z tohto dôvodu je potrebné, aby si prípadné reklamácie uplatňovali objednávatelia maximálne v zastúpení osôb uvedených vo vlastnej cestovnej zmluve.
4. Reklamácia musí byť doručená v písomnej forme na adresu sídla CK Sunflower Tours bezodkladne po návrate z dovolenky, pretože v opačnom prípade môžu nastať komplikácie s dôkazovým materiálom, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu.
5. Za dôvod k reklamácii nie sú považované udalosti a skutočnosti, ktoré spadajú do poistného krytia, príp. sú z poistného krytia vyňaté. Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.
6. Reklamačný protokol musí obsahovať:
    a) označenie zájazdu - miesto pobytu, termín pobytu, rezervačné číslo
    b) identifikácia reklamujúcej osoby - meno, korešpondenčná adresa
    c) popis chybne poskytnutej služby, resp. údaj o neposkytnutej službe
    d) podpis delegáta CK Sunflower Tours

Vybavovanie reklamácií
1)      Reklamácie podané priamo v mieste pobytu je oprávnený prijímať delegát CK Sunflower Tours.
2)      Písomné reklamácie podané priamo v CK Sunflower Tours budú vybavované do 30 dní odo dňa doručenia  reklamácie.Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 30.03.2016.


             V Bratislave dňa 30.03.2016
návrat hore